Web Content Display Web Content Display

 

 

Typy informácií:

  • Povinnosti nájmu hrobových miest a vypovedania nájomných zmlúv
  • Cenníky

 

Obecný cintorín v Briešti

 

Dôležité informácie pre občanov

 

Na základe Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca 2015, podľa § 21, bod 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

V nájomnej zmluve v bode IV sú povinnosti nájomcu hrobového miesta

  • dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a Všeobecného záväzného nariadenia, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového alebo urnového miesta,
  • užívať hrobové alebo urnové miesto podľa nájomnej zmluvy.
  • uviesť hrobové alebo urnové miesto na svoje náklady do pôvodného stavu, ak vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa.

 

VZN obce Brieštie č.9/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska  je možné zobraziť aj v záložke VZN.