Web Content Display Web Content Display

Daň z nehnuteľností, daň za psa.

Obec Brieštie upozorňuje občanov – daňovníkov, že od roku 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

• daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov)

• daň za psa

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa".

Tlačivo je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na obecnom úrade v Briešti alebo TU.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa" podajú:

• tí občania, ktorí v priebehu roka  nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2016.

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2017

• noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2016 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti).

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

 

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa" s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

• vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti minulému roku , (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2017

• majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31.12.2016 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa" ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

Obec Brieštie ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa" ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k ..." . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Poplatky:

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.1/2014 v znení neskorších zmien

v záložke VZN

Poplatok za psa: FO – občania 5€ 

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, zmene nahlásených skutočností k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, potvrdenie o výške daňových nedoplatkov (výkaz nedoplatkov) na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Brieštie č. 1/2014 v platnom znení.

Poplatok sa uhrádza na základe platobného výmeru vyrubeného obcou Brieštie:

Sadzba poplatku
a) 0,0315 € za osobu a kalendárny deň / za rok 10,50 € / pre poplatníka
podľa § 24 ods. 2 písm. a), ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt,
b) 0,0315 € za osobu a kalendárny deň / za rok 10,50 € / pre poplatníka
podľa § 24 ods. 2 písm. a), ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
chalupári
c) 0,0315 € za osobu a kalendárny deň / za rok 10,50 € / pre poplatníka
podľa § 24 ods. 2 písm. b), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel, ako na
podnikanie,
d) 0,0685 € za osobu a kalendárny deň / za rok 25,00 € / pre poplatníka
podľa § 24 ods. 2 písm. c), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
e/ 0,0043 € pri množstvevnom zbere v osade Hadviga.

 

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

 

 

Sadzby daní Sadzby daní