Noticeboard Noticeboard

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb za rok 2020
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
VZN 1/2/2021 o odpadoch, ROZHODNUTIE
VZN1/2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady a rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP4-2020/050431/SCH
ZMLUVA EkoOil Slovakia s.r.o.
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2020
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva na parcely č. 292,293
ZMLUVA MF SR
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
ZMLUVA ASEKOL s.r.o.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
VZN 1/2/2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODADY
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRIEŠTIE Č. 1/2/2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODADY
Rozpočet obce Brieštie 2021- 2023
Podrobný rozpočet Obce Brieštie na roky 2021 - 2023
Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž k predaji pozemkov v k.ú. Brieštie parc. číslo 311, 312, 313 a 314.
Zámer - nájom
Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer - predaj
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce podľa dôvodu hodného osobitného zreteľa - predaj
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Záverečný účet obce za rok 2019
Zverejnenie záverečného účtu obce za rok 2019

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa