Noticeboard Noticeboard

Dodatok č. 4 k zmluve o zneškodňovaní odpadov č. 6
Dodatok č. 4 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 6.
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb za rok 2020
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
VZN 1/2/2021 o odpadoch, ROZHODNUTIE
VZN1/2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady a rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP4-2020/050431/SCH
ZMLUVA EkoOil Slovakia s.r.o.
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2020
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva na parcely č. 292,293
ZMLUVA MF SR
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
ZMLUVA ASEKOL s.r.o.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
VZN 1/2/2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODADY
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRIEŠTIE Č. 1/2/2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODADY
Rozpočet obce Brieštie 2021- 2023
Podrobný rozpočet Obce Brieštie na roky 2021 - 2023
Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž k predaji pozemkov v k.ú. Brieštie parc. číslo 311, 312, 313 a 314.
Zámer - nájom
Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer - predaj
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce podľa dôvodu hodného osobitného zreteľa - predaj

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa