Web Content Display Web Content Display

 

 

Typy informácií:

  • správa o stave životného prostredia,
  • zásady ochrany životného prostredia,
  • povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia,
  • povinnosti právnických a fyzických osôb pri využívaní prírodných zdrojov,
  • sankcie za poškodzovanie životného prostredia.

 

 

K najdôležitejším prioritám samosprávy obce Brieštie patrí starostlivosť o životné prostredie, chrániť a zveľaďovať životné prostredie pre nás i pre budúce generácie.

Obec Brieštie dodržiava pri svojich činnostiach princípy prístupu k životnému prostrediu

  • ekologicky citlivá starostlivosť o verejnú zeleň
  • predchádzanie vzniku odpadov, bezpečné zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov environmentálne vhodným spôsobom